VPS-1 KVM SSD

R$29.90 BRL/mês

CPU Xeon E5
Memória 1GB DDR4
Disco 15 GB SSD
IP 1 x IPv4
Banda Não medida

VPS-2 KVM SSD

R$39.90 BRL/mês

CPU 2 Cores Xeon E5
Memória 2GB DDR4
Disco 30 GB SSD
IP 1 x IPv4
Banda Não medida

VPS-3 KVM SSD

R$59.90 BRL/mês

CPU 2 Cores Xeon E5
Memória 4GB DDR4
Disco 50 GB SSD
IP 1 x IPv4
Banda Não medida

VPS-4 KVM SSD

R$99.90 BRL/mês

CPU 4 Cores Xeon E5
Memória 8GB DDR4
Disco 100 GB SSD
IP 1 x IPv4
Banda Não medida

VPS-5 KVM SSD

R$149.90 BRL/mês

CPU 8 Cores Xeon E5
Memória 12GB DDR4
Disco 200 GB SSD
IP 1 x IPv4
Banda Não medida